បច្ចេកវិទ្យា

កម្ពុជាបិទខ្ទប់គេហទំព័រ និងយូអអិលចំនួន៩ ដែលបង្ហោះរូបភាព និងវីដេអូអាសអាភាសកុមារ

ភ្នំពេញ ៖ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា សហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ បានចាត់វិធានការ បិទខ្ទប់គេហទំព័រ និងយូអអិលចំនួន៩ បន្ទាប់ពីរកឃើញបង្ហោះរូបភាព និងវីដេអូអាសអាភាសកុមារ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ់នៅកម្ពុជា ៕

To Top