ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំ សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី យុទ្ធសាស្ត្រស្ដារ និងជំរុញ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងការរស់នៅជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩

ភ្នំពេញ៖អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី យុទ្ធសាស្ត្រស្ដារ និងជំរុញ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ក្នុងការរស់នៅជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី សាលសេរីភាព ជាន់ផ្ទាល់ដី។

To Top