ព័ត៌មានជាតិ

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន និងរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងអភិវឌ្ឍន៍នៃ ក្រុមប្រទេស G7 នៅទីក្រុងលីវឺភូល

To Top