ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ ឆ្លងថ្មី៦នាក់ ជា១១នាក់ និងស្លាប់ម្នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៦នាក់ទៀត តាមលទ្ធផលតេស្ត PCRនាក់ទៀត ខណៈជាសះស្បើយចំនួន១១នាក់ និងស្លាប់ម្នាក់ ដោយមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១២០ ៤៤០នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១១៦ ៨៤៥នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០០៧នាក់៕

To Top