ព័ត៌មានជាតិ

និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប (AEU) ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព ទទួលបានឱកាសការងារ នៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ (ម.ក)!

ភ្នំពេញ ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមហានគរ (ម.ក) បានអញ្ជើញមកសម្ភាសជ្រើសរើសនិស្សិត (AEU) ឱ្យចូលបម្រើការងារ នៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ (ម.ក) តាមសាខាទាំង៥៥ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និង តាមបណ្តាខេត្តផ្សេងទៀត ជាមួយនឹងការ ធ្វើបទបង្ហាញ អំពីការងារបច្ចេសទេស ធនាគារ (Banking Techniques) ជូនដល់និស្សិតផងដែរ ។
សូមបញ្ជាក់ថា ការសម្ភាសនេះធ្វើឡើង នៅបន្ទប់អនុវត្តន៍ធនាគារ របស់សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប (AEU) ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top
×