ព័ត៌មានជាតិ

Hemato Onco Clinic 21+ ជាគ្លីនិកជំនាញខាងគ្រាប់ឈាម និងមហារីក

ភ្នំពេញ៖ ក្រៅពីសេវាពិគ្រោះជំងឺ ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលជំងឺចំទិសដៅ និងឆាប់បានធូរស្រាល នៅ Hemato Onco Clinic 21+ ក៏មានសេវាព្យាបាល ដោយបញ្ចូលគ្រាប់ឈាម ចំពោះករណីអ្នកជំងឺខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមកំរិតធ្ងន់ ដែលតម្រូវបញ្ចូលឈាម ដើម្បីសង្គ្រោះនិងកាត់បន្ថយហនិភ័យ។

ចំពោះការចាក់បញ្ចូលឈាម នៅHemato Onco Clinic 21+នេះ យើងមានប្រើប្រាស់តំរងពិសេសម្យ៉ាង (Bed-Side Leukocytes Filters) ដើម្បីច្រោះយកគ្រាប់ឈាមសចេញ ដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពនិងកាត់បន្ថយហនិភ័យមួយចំនួន ដែលអាចកើតមានឡើងកំឡុងពេលបញ្ចូលឈាម។

ខាងក្រោមនេះជាសារប្រយោជន៍សង្ខេបមួយចំនួន
Benefits of Using Bed-Side Leukocytes Filters during Red Cell Transfusion
១ តម្រងនេះអាចច្រោះយកគ្រាប់ឈាមសចេញពីសាក់ឈាមរហូតលើសពី៩៩% ចឹងគ្រាប់ឈាមសចូលទៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺគឺមានចំនួនតិចតួចបំផុត (យើងមិនចង់បានគ្រាប់ឈាមសចូលទៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺរបស់យើងទេព្រោះវាជាកត្តាបង្ករហនិភ័យជាច្រើន)។

២ កាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានកំឡុងពេលចាក់បញ្ចូលឈាម Acute Transfusion Related Reactions ដូចជា ការបែកគ្រាប់ឈាម Hemolysis, ការក្តៅខ្លួន Fever, ការគ្រុនញាក់ Chills ល។ល

៣ កាត់បន្ថយហនិភ័យយូរអង្វែងផ្សេងៗក្រោយពីការចាក់បញ្ចូលឈាម Long Term Side Effects Related to Blood Transfusions មានដូចជា៖
-បន្ថយអត្រាកកើតអង់ទីករប្រឆាំងនឹងរាងកាយអ្នកជំងឺទៅថ្ងៃអនាគត ដូចជា HLA Allo-Immunization…
-បន្ថយអត្រាប្រឆាំងគ្នារវាងអង់ទីករនិងអង់ទីសែននៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺ Graft vs Host Diseases
-បន្ថយអត្រាឆ្លង ឬចំលងរោគតាមឈាម ដូចជាមេរោគ CMV, HTLV…ល។ល

Facebook Page https://www.facebook.com/Immunotherapy21/?ref=page_internal

To Top