ព័ត៌មានជាតិ

សាំងឡើងថ្លៃ៤ ៣៥០រៀល និងម៉ាស៊ូត៤ ០៥០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រកាសពីតម្លៃ ប្រេងសាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។ ដោយងធម្មតាតម្លៃ៤ ៣៥០រៀល ឡើងថ្លៃជាងខែមុន១៥០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូត ៤ ០៥០រៀល ឡើង២៥០រៀល៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top
×