ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ចាប់ផ្តើមធ្វើយុទ្ធនាការ ផ្សព្វផ្សាយកញ្ចប់ព័ត៌មាន សម្រាប់ពលរដ្ឋ

ភ្នំពេញ ៖ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមណ្តាខេត្តមួយចំនួនដែលជាដៃគូអនុវត្តរបស់គម្រោងការច្នៃប្រឌិតថ្មី សម្រាប់គណនេយ្យភាពសង្គមនៅកម្ពុជា ហៅកាត់ថា (ISAC ) បានចាប់ផ្តើមធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយកញ្ចប់ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ (I4C) រយៈពេល១ខែនៅលើប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គម ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top