ព័ត៌មានជាតិ

សកម្មភាពក្រុមការងារ ចុះផ្សព្វផ្សាយផលិតផល សេវាកម្ម បើកគណនី និងដំឡើងកម្មវិធី ARDB Mobile App នៅសហគមន៍ កសិកម្មព្រៃផ្តៅ

សកម្មភាពក្រុមការងារចុះផ្សព្វផ្សាយផលិតផល សេវាកម្ម បើកគណនី និងដំឡើងកម្មវិធី ARDB Mobile App នៅសហគមន៍កសិកម្មព្រៃផ្តៅ សហគមន៍ស្វាយភ្លោះ និងសហគមន៍កសិកម្មមានជ័យ ខេត្តព្រៃវែង ថ្ងៃទី២៧ និង ២៨ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សូមចូលរួមប្រើប្រាស់ ARDB Mobile App ទាំងអស់គ្នា។ ធនាគារ ARDB ដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម!

To Top