ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ណែនាំពីបែបបទ និងនីតិវិធី ការស្នើសុំបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា លើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានជំនិះ

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានណែនាំពីបែបបទ និងនីតិវិធី នៃការស្នើសុំបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា លើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានជំនិះ ក្នុងគោលដៅសម្រួល និងពន្លឿនការផ្ដល់សេវា ជូនអ្នកជាប់ពន្ធ ឲ្យមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

យោងតាមសេចក្ដីណែនាំរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នាពេលថ្មីៗនេះ បានបញ្ជាក់ថា «នីតិវិធី នៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានជំនិះ ក្នុងគោលដៅសម្រួល និងពន្លឿនការផ្ដល់សេវា ជូនអ្នកជាប់ពន្ធ ឲ្យមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស ក្នុងការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា លើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានជំនិះ ប្រកដដោយតម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធិភាព»៕

To Top