ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងពន្យារពេលសុពលភាព ស្នើសុំបណ្ណ ឬសៀវភៅការងារ ជនបរទេស ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃ៣១ ឧសភា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានប្រកាសឲ្យម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុននិងជនបរទេសដឹងថា ការស្នើសុំពន្យារសុពលភាព បណ្ណឬសៀវភៅ​ការងារជនបរទេស​ ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវបានពន្យារពេលដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ដោយមិនតម្រូវឲ្យធ្វើការផាកពិន័យ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលធ្លាប់មានបណ្ឌ ឬសៀវភៅការងារជនបរទេស ឆ្នាំ២០២១ឡើយ ៕

To Top