ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ណែនាំការបើកផ្ដល់បៀវត្ស ប្រចាំខែឧសភា សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងក្រោមជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្តីពីការបើកផ្ដល់បៀវត្ស ប្រាក់កម្រៃ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សូមបញ្ជាក់ថា នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការបើកផ្ដល់បៀវត្សជូនមន្ដ្រីរាជការស៊ីវិលសម្រាប់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ចំនួន២លើក ដោយលើកទី១ បើកឲ្យបានមុនបំណាចខែមេសា និងលើកទី២ សប្តាហ៍ទី៣ នៃខែឧសភា ៕

To Top