ព័ត៌មានជាតិ

ចាប់ពីថ្ងៃ១-១០ឧសភា សាំងឡើងថ្លៃ ៥២៥០រៀល និងម៉ាស៊ូត៥៦០០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសតម្លៃប្រេង ក្នុងរយៈពេល១០ថ្ងៃខាងមុខទៀត ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី១-១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ សាំងធម្មតាតម្លៃ៥២៥០រៀល ឡើងជាង១០ថ្ងៃមុន ១០០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូតតម្លៃ៥៦០០រៀល ឡើង១០០រៀល ៕

To Top