ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ ឆ្លងថ្មី៣នាក់ ជា២៨នាក់ គ្មានអ្នកស្លាប់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៣នាក់ទៀត ខណៈជាសះស្បើយចំនួន២៨នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១៣៦ ២៥៧នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៣៣ ១៤៤នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦នាក់៕

To Top