ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការបរទេស បង្ហាញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីជំនួយមនុស្សធម៌ របស់អាស៊ាន សម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ា

To Top