ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ គ្មានឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីទេ ខណៈជាម្នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តប្រកាសថា កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីទេ ខណៈ ជាសះស្បើយម្នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១៣៦ ២៦២នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៣៣ ១៩៨នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦នាក់៕

To Top