ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ គ្មានឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីទេ ខណៈជា៣នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តប្រកាសថា កម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីទេដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ខណៈជាសះស្បើយចំនួន៣នាក់ថែមទៀត។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១៣៦ ២៦២នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៣៣ ២០១នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦នាក់៕

To Top