ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ គ្មានអ្នកឆ្លង ជាសះស្បើយ និងស្លាប់ថ្មីទៀតទេ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តប្រកាសថា មិនមានអ្នកឆ្លង ជាសះស្បើយ និងស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីទៀតទេ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១៣៦ ២៦២នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៣៣ ២០១នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦នាក់៕

To Top