ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការងារ ប្រកាសឲ្យកម្មករឈប់សម្រាក ដើម្បីទៅបោះឆ្នោត មុន១ថ្ងៃ និង១ថ្ងៃក្រោយបោះឆ្នោត

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងការងារ និង បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ឲ្យកម្មករឈប់សម្រាក ដើម្បីទៅបោះឆ្នោត ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ នាថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ដោយបានសម្រាកមុន១ថ្ងៃ និង១ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោត ៕

To Top