ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ គ្មានឆ្លង ស្លាប់ និងជាសះស្បើយថ្មីទៀតទេ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តប្រកាសថា កម្ពុជា មិនមានអ្នកឆ្លង ស្លាប់ និងជាសះស្បើយថ្មីពីជំងឺកូវីដ១៩ទេ ។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១៣៦ ២៦២នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន១៣៣ ២០១នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦នាក់៕

To Top