ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យបង្កើត បណ្ដាញសាកលវិទ្យាល័យសាយប័រកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យបង្កើត «បណ្ដាញសាកលវិទ្យាល័យសាយប័រកម្ពុជា “Cambodian Cyber University Network” សរសេរជាអក្សរកាត់ថា “C.C.U.N”។ បណ្ដាញសាកលវិទ្យាល័យសាយប័រកម្ពុជា ស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top