ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ គ្មានឆ្លង ស្លាប់ និងជាសះស្បើយថ្មីទេ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តប្រកាសថា កម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លង ជាសះស្បើយ និងស្លាប់ថ្មីដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ទៀតទេ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១៣៦ ២៦២នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៣៣ ២០១នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦នាក់៕

To Top