ព័ត៌មានជាតិ

ជប៉ុន ប្រកាសផ្ដល់ជំនួយជាង ៣លានដុល្លារ ដេីម្បីរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងធនធានមនុស្ស

To Top