ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង៖ ការបាក់ទឹកចិត្ត ងាយនឹងកើតមាន នៅពេលដែលអ្វីៗ មិនដំណើរការរលូន តាមការរំពឹងទុក

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង៖ ពេលខ្លះ ការបាក់ទឹកចិត្តងាយនឹងកើតមាន នៅពេលដែលអ្វីៗមិនដំណើរការរលូនតាមការរំពឹងទុក ហើយយើងត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលឱ្យជឿថាមានតែមនុស្ស “សំណាង” ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានឱកាសល្អបំផុត ហើយថាយើងមិនអាចមានសំណាងបែបនោះទេ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំជឿថាយើងខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតឱកាសដល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់។ ដូចសម្រង់សម្តីរបស់លោក Milton Berle ដែលខ្ញុំធ្លាប់អាន និងដែលបានលើកទ្បើងថា «ប្រសិនបើឱកាសមិនបានផ្តល់ឱ្យ សូមបង្កើតឱកាសដោយខ្លួនឯង។»

សូមកុំឱ្យពាក្យ “សំណាង” ឬ “វាសនា” ជាកត្តាកំណត់សក្តានុពលរបស់អ្នកឱ្យសោះ។

ចូរជឿថា សូម្បីតែ មនុស្សអង់អាចដែលមានសំណាងបំផុតក៏នៅត្រូវការ «ការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ទាល់ខ្លួន» ដើម្បីកសាងជីវិតរបស់គាត់ផងដែរ។

Sometimes, it is easy to get discouraged when things do not go our way and we are tempted to believe that only the “lucky” people receive the best opportunities and that we just don’t have that luck.However, I believe that we, ourselves, create our own opportunities. Like a quote I once read by Milton Berle – If opportunity doesn’t knock, build a door.Do not let the word “lucky” or “faith” determines your potential. Believe that even the luckiest man will need his hard “effort” to build his own empire. #KithMeng#RoyalGroup

To Top