ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល បង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការ វិនិយោគ រាជធានី-ខេត្ត ជាសេនាធិការ ឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចបង្កើត អនុគណៈកម្មាធិការ វិនិយោគរាជធានី-ខេត្ត សរសេរអក្សរកាត់ អ.គ.វ.រ.ខ ជាសេនាធិការ ឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីជាយន្តការ ក្នុងការពិនិត្យសម្រេច លើការវិនិយោគឯកជន និងការដោះស្រាយវិវាទ ពាក់ព័ន្ធ នឹងគម្រោង វិនិយោគ ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top