ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល កំណត់យកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមសេចក្តីសម្រេច របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ផ្សព្វផ្សាយនាថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានសម្រេចកំណត់ យកថ្ងៃអាទិត្យទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ជាកាលបរិច្ឆេទ នៃការបោះឆ្នោតជ្រើស តាំងតំណាងរាស្ត្រ សម្រាប់នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top