ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ ឆ្លងថ្មី៣នាក់ ខណៈគ្មានជាសះស្បើយ និងស្លាប់ថ្មី

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៣នាក់ ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ខណៈជាសះស្បើយ និងស្លាប់គ្មាន។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១៣៦ ៣០១នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៣៣ ២០៦នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦នាក់ ៕

To Top