ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមការងារធនាគារ ARDB បន្តចុះផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពី គម្រោងហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដល់ប្រជាកសិករនិងសហគមន៍កសិកម្ម នៅខេត្តសៀមរាប

ភ្នំពេញ៖នៅថ្ងៃទី0៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមការងារធនាគារ ARDB បានចុះផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពី គម្រោងហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដំណាក់កាលទី២, បើកគណនី និងដំឡើង ARDB Mobile App ជូនប្រជាកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម និងពាណិជ្ជករផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្ម ក្នុងគោលដៅតភ្ជាប់ប្រជាកសិករ, អ្នកផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្ម នៅផ្សារកំពង់ក្ដី និងសហគមន៍កសិកម្មទំនប់ម្កាក់អភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ខេត្តសៀមរាប។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

On 4th July 2022, ARDB team has further continue conducting the dissemination workshop on the “Government Special Fund Financing – Phase2”, opening saving account and installing ARDB Mobile App for agricultural producers, agricultural cooperatives, and agriculture inputs suppliers, in the purpose of channeling farmers to agriculture inputs suppliers at Kompong Kdey Market and at Tomnob Makak Akpikwat Thmei Agricultural Cooperative, Seim Reap Province.

To Top