ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ ឆ្លងថ្មី១៩នាក់ ជា១៣នាក់ និងគ្មានស្លាប់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន១៩នាក់ ខណៈជាសះស្បើយចំនួន១៣នាក់ និងគ្មានស្លាប់ ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១៣៦ ៦៣១នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៣៣ ៤២១នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦នាក់៕

To Top