ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ ឆ្លងថ្មី២០នាក់ ជា១៤នាក់ និងគ្មានស្លាប់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២០នាក់ទៀត ខណៈ ជាសះស្បើយចំនួន១៤នាក់ និងគ្មានស្លាប់ ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន១៣៦ ៦៥១នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៣៣ ៤៣៥នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦ នាក់៕

To Top