ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ ឆ្លងថ្មី២៦នាក់ ជាតិ១៥នាក់ និងគ្មានស្លាប់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២៦នាក់ទៀត ខណៈ ជាសះស្បើយចំនួន១៥នាក់ និងស្លាប់គ្មាន។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១៣៦ ៧០៦នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៣៣ ៤៦៩នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣ ០៥៦នាក់៕

To Top