ព័ត៌មានជាតិ

ប្រេងសាំងបន្ត ចុះថ្លៃមកត្រឹម៤ ៦៥០រៀល និង ម៉ាស៊ូត៥ ០០០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១១-២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ តម្លៃប្រេងបន្តចុះថ្លៃទៀត ដោយសាំងធម្មតា ក្នុងមួយលីត្រ តម្លៃ៤ ៦៥០រៀល ចុះជាង១០ថ្ងៃមុន ១០០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូត តម្លៃ៥ ០០០រៀល ចុះ១៥០រៀល ៕

To Top