ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល បន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គម ដល់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល-អតីតយុទ្ធជន និងឧបត្ថម្ភអ្នកបម្រើជូនជនពិការ

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន និងឧបត្ថម្ភអ្នកបម្រើជូនជនពិការ និងជនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារថ្នាក់ទី១ ៕

To Top