ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ ឆ្លងថ្មី១នាក់ ជា៦នាក់ និងគ្មានស្លាប់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន១នាក់ ខណៈជាសះស្បើយចំនួន ៦នាក់ និងស្លាប់គ្មាន។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង សរុបចំនួន១៣៧ ៩៣៧នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន១៣៤ ៨១១នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន៣ ០៥៦នាក់ ៕

To Top