ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានី ណែនាំស្តីពីការរៀបចំប្រារព្ធ​ “ទិវាអនាម័យបរិស្ថានជាតិ ២៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពី ការរៀបចំប្រារព្ធ​ “ទិវាអនាម័យបរិស្ថានជាតិ ២៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២”​។

To Top