ព័ត៌មានជាតិ

កម្រងរូបភាព៖ សេនេហ្គាល់ ចាញ់ហូឡង់ សូន្យ ទល់នឹង ២

កម្រងរូបភាព៖ សេនេហ្គាល់ ចាញ់ហូឡង់ សូន្យ ទល់នឹង ២។

រូបភាព: (AFP-CNN-Xinhua)

To Top