ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងដល់ក្រសួង ស្ថាប័ន គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋ បញ្ចូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាទៅចុះបញ្ជី និងបង់ភាគទាន ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី ប.ស.ស

To Top

ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម លើកទី៣២

SEA Game 2023