ព័ត៌មានជាតិ

តើជនបរទេស កំពុងបម្រើការងារ នៅកម្ពុជា មានសិទ្ធទទួលបានប្រាក់សោធន ដែរឬទេ?

គ្រប់បុគ្គលទាំងឡាយ ដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ មិនថាជាជនជាតិខ្មែរ ឬជនជាតិបរទេសនោះទេ ដែលកំពុងបម្រើការងារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់សោធន (ប្រាក់រ៉ឺត្រែត) នៅពេលពួកគាត់មានអាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំឡើងទៅ តាមរយៈការប្រកាសភាគទានកាតព្វកិច្ច​ មក ប.ស.ស. ស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម ។
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ត្រូវបានអនុវត្ត

To Top