បច្ចេកវិទ្យា

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ចុះឈ្មោះដែនជាតិ (Domain name) “.kh ”

To Top