ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល កំណត់តំបន់គ្រប់គ្រង សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គ នៅស្ទឹងត្រែង និងក្រចេះ

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រង សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង និងក្រចេះ។

អនុក្រឹត្យនេះ កំណត់អំពីតំបន់គ្រប់គ្រង សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គ ដើម្បីការពារនិងអភិរក្សសត្វផ្សោត ដែលជារតនសម្បត្តិធម្មជាតិ មានជីវិតដ៏ពិសិដ្ឋ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សំដៅចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអេកូទេសចរណ៍ លើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ច សង្គមនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងថែរក្សាលំនឹងមជ្ឈដ្ឋានធម្មជាតិ សម្រាប់ការរីកលូតលាស់នៃជីវៈចម្រុះ និងទ្រទ្រង់ការរស់របស់សត្វផ្សោត ៕

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង និងក្រចេះ
សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង និងក្រចេះ
សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង និងក្រចេះ
សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង និងក្រចេះ
សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង និងក្រចេះ
To Top