ព័ត៌មានជាតិ

សូមទស្សនា ភាពយន្តឯកាសារ “ស្នាមញញឹមមក្ពុជា” ភាគទី១ “ជួបគ្នា ស្គាល់គ្នា”

ភាពយន្តឯកសារ“ស្នាមញញឹមមក្ពុជា”ផ្តោតសំខាន់លើជីវភាព របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយបានរៀបរាប់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានផលប្រយោជន៍ឱ្យគ្នា ទៅវិញទៅមក រវាងប្រទេសចិន និងកម្ពុជា និងរឿងរ៉ាវពិត និង រស់រវើក នៅក្នុងវិស័យ “ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ” “សេដ្ឋកិច្ច” និង”វប្បធម៌” បានកត់ត្រានូវសមទ្ធិផលនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កសិកម្ម វប្បធម៌ និងវិស័យផ្សេងៗទៀត ព្រមទាំងបំណងប្រាថ្នាចង់បានជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើររបស់ប្រជាជនកម្ពុជា នៅក្រោមការតភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព នៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើម”ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ” និង”យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ”របស់កម្ពុជា សូមអញ្ជើញទស្សនា!

To Top