ព័ត៌មានជាតិ

វត្តនៅស្រុកខ្មែរមានជាង៥ពាន់ និងព្រះសង្ឃជិត៧ម៉ឺនអង្គ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា បានបង្ហាញពីចំនួនវត្ត និងព្រះសង្ឃនៅទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ។ ក្នុងនោះ វត្តមានចំនួន ៥.១៣៣ វត្ត និងព្រះសង្ឃចំនួន ៦៨.៩៦៧ អង្គ៕

To Top