ព័ត៌មានជាតិ

ពីថ្ងៃ២១-៣១មីនា សាំងធម្មតាតម្លៃ ៤.២០០រៀល ម៉ាស៊ូត ៤.០៥០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបន្តប្រកាសពីតម្លៃប្រេង ចាប់ពីថ្ងៃទី២១-៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយសាំងធម្មតាតម្លៃ ៤.២០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ (ចុះ១០០រៀល) ខណៈម៉ាស៊ូត ៤.០៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ(ចុះ២០០រៀល) ធៀបនឹង១០ថ្ងៃមុន៕

To Top