ព័ត៌មានជាតិ

មុននិងក្រោយបោះឆ្នោត តម្លៃសាំង៤.១៥០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសពីតម្លៃប្រេង ក្នុងរយៈពេល ១០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១-៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយសាំងធម្មតា តម្លៃ៤.១៥០រៀល (តម្លៃដដែល) ម៉ាស៊ូតតម្លៃ៤.០០០រៀល(ដដែល) ៕

To Top