ព័ត៌មានជាតិ

សាំងធម្មតាឡើង៤០០រៀល និងម៉ាស៊ូតឡើង៤៥០រៀល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសពីតម្លៃប្រេងចាប់ពីថ្ងៃទី១-១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយសាំងធម្មតាតម្លៃ ៤.៥៥០រៀលឡើងថ្លៃ៤០០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូតតម្លៃ៤.៤៥០រៀលឡើងថ្លៃ៤៥០រៀល បើប្រៀបធៀបនឹង១០ថ្ងៃមុន ៕

To Top