ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំ លើកទឹកចិត្ត ដល់សាលារៀន នៅទូទាំងប្រទេស ចំពោះការលក់នំខ្មែរ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានកោតសរសើរ និងលើកទឹកចិត្ដដល់ គ្រឹះស្ថានសិក្សានានា នៅទូទាំងប្រទេស ដែលបានណែនាំដល់អាជីវករឲ្យលក់នំចំណីខ្មែរ ដើម្បីបង្ការផលប៉ះពាល់ និងលើកកម្ពស់សុខភាព សិក្សាកុមារកម្ពុជា។

បច្ចុប្បន្នឃើញថា ចលនាលក់នំខ្មែរនៅ តាមបណ្តាសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេស មានសកម្មភាពផុសផុលជាខ្លាំង ក្រោយនាយកសាលា បានដាក់ចេញវិធានការ ជាបន្តបន្ទាប់ ៕

To Top