ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្តៅ ចេញលិខិតបំភ្លឺ ឆ្លើយតបនឹងព័ត៍មាន ស្តីពីលុបលេខបញ្ជិកាផលិតផល បំប៉នសុខភាព GINSENG PRO B/Bott./30 Caps. និង GINSENG PRO B/Bott./60 Caps. របស់ក្រសួងសុខាភិបាល

ភ្នំពេញ៖ មេធាវីតំណាងក្រុមហ៊ុនគ្រួសារកក់ក្តៅ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្ដីបំភ្លឺជាសាធារណៈ ឆ្លើយតបនឹងព័ត៍មានស្តីពីលុបលេខបញ្ជិកាផលិតផលបំប៉នសុខភាព GINSENG PRO B/Bott./30 Caps. និង GINSENG PRO B/Bott./60 Caps. របស់ក្រសួងសុខាភិបាល។

ខ្លឹមសារលម្អិតមានដូចខាងក្រោម៖

To Top