ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីការងារ ចេញប្រកាស ថ្ងៃឈប់សម្រាក នាឆ្នាំ២០២៤ មានរយៈ២២ថ្ងៃ

ភ្នំពេញ ៖ ខណៈនៅតែសល់ តែប្រមាណជា៣ខែទៀត នឹងដល់ចូលឆ្នាំ២០២៤ លោក ហេង សួ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាវិជ្ជាជីវៈ បានចេញប្រកាស ស្តីពីការឈប់បុណ្យ ដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ ។

តាមសេចក្តីប្រកាស របស់ក្រសួង នាថ្ងៃ២៦ កញ្ញា បានឲ្យដឹងថា ការឈប់សម្រាក់ជារួមទាំងអស់នាឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខនេះ មានចំនួន២២ថ្ងៃ៕

To Top