ព័ត៌មានជាតិ

និស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត និងអនុបណ្ឌិត ផ្នែកអគ្គិសនី១៥រូបដំបូង ត្រូវបានជ្រើសរើស ទៅបំពេញការសិក្សានៅបារាំង

ភ្នំពេញ ៖ និស្សិត អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត និងអនុបណ្ឌិត ផ្នែកអគ្គិសនី១៥រូបដំបូង ត្រូវបានជ្រើសរើស ទៅបំពេញការសិក្សានៅបារាំង ក្នុងក្របខណ្ឌជំនួយ ឥតសំណង ១,៤ លានអឺរ៉ូរបស់បារាំង និងសហគមន៍អឺរ៉ុបតាមរយៈអគ្គិសនីកម្ពុជា ។

អគ្គិសនីកម្ពុជា តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ក្នុងការជួយបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញផ្នែកអគ្គិសនី សម្រាប់ជាតិ និងមាតុភូមិ ដែលមានតាំងពីវគ្គបរិញ្ញាបត្ររងឡើងទៅ ៕

To Top