ព័ត៌មានជាតិ

រកឃើញហើយ កំពូលសំណាងម្ចាស់ រង្វាន់ធំ $30,000 ពីស្រាបៀរហនុមាន

ភ្នំពេញ៖ រកឃើញហើយ កំពូលសំណាងម្ចាស់ រង្វាន់ធំ $30,000 ពីស្រាបៀរហនុមាន ។ ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរហនុមាន សូមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់ ក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង! ក្រុមការងារពិតជាអរគុណ សម្រាប់ការគាំទ្រ របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងខ្លាំង! សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រលប់ទៅផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាព ៕

To Top